coverr
17 Comments


جهت ثبت نام به بست های بعضی از ادارات بین المللی ، ادارات مذکور کارجویان را مکلف میسازد تا بر علاوه سی وی و کاور لتر ، فورم درخواستی مشخص را که از طرف ادارات متذکره در اختیار کارجویان گذاشته میشود ، نیز ارسال نمایند. فورم های مذکور دربرگیرنده تمامی معلومات ضروری در ارتباط با وظیفه و کاندید میباشد. طوریکه در مقاله چرا شارت لست نه می شویم؟ که اگر بگونه درست و مکمل خانه پری نه شود ، منجر به عدم شارت لست شدن کارجو میشود. مثلا یکی از فورم های مذکور فورمه ثبت نام به بست های مربوط ادارات ایالات متحده امریکا میباشد که به نام فورم DS-174 یاد میشود. درین مقاله در مورد این که چطور میتوانیم بگونه درست فورم مذکور را خانه پری نماییم، میپردازیم. فورم مذکور برای ثبت نام بست های خالی مربوط به سفارت امریکا و اداره USAID در کشور های مختلف دنیا بشمول افغانستان استفاده میگردد. فورم مذکور مشمول 25 مورد بوده است که در مورد هر کدام آن بطور جداگانه توضیح داده خواهد شد.

الف – بخش معلومات در مورد بست یا وظیفه (Position)

 

طوریکه در تصویر دیده میشود ، معلومات ابتدایی در مورد بست یا به انگلیسی (Position) تقاضا گردیده است. معلومات مذکور را میتوان از اعلان وظیفه که در وبسایت های کاریابی و یا وبسایت سفارت امریکا به اعلان گذاشته شده ، دریافت نمود.

  1. عنوان بست یا وظیفه (Position Title)

 

در قسمت مذکور عنوان وظیفهء را که شما برای آن درخواست میدهید را بنوسید. طوریکه فوقا تذکر یافت، معلومات مذکور را میتوان از اعلان وظیفه که در وبسایت های کاریابی و یا وبسایت سفارت امریکا به اعلان گذاشته شده ، دریافت نمود. جهت خانه پوری مورد مذکور، عنوان بست را از اعلان وظیفه درینجا کاپی نمایید.

 1. درجه بست (Grades)

بسیاری از وظایفی که از طرف  سفارت و ادارات امریکا به اعلان  گذاشته میشود ، مطابق سستم درجه بندی بست ها،  طوری که در عکس میبینید ، دارای شماره درجه یا Grade میباشد .‌ شماره  در مورد درجه بست  را میتوان از اعلان وظیفه دریافت نمود. عموما شماره مذکور یا متصل با عنوان وظیفه تحریر میگردد و یا هم بطور جداگانه شامل محتویات دیگر وظیفه نگاشته میشود بطور نمونه  FSN-8.  FSN-6.  FSN 10 وغیره که این شماره را میتوان از از اعلان وظیفه درینجا کاپی نمایید.

در بعضی موارد ، اعلان وظیفه فاقد شماره مذکور میباشد. در آنصورت در قسمت مذکور N/A یا (Not Applicable) یعنی قابل تطبیق نیست ، بنوسید.

 1. شماره بست خالی یا Vacancy Announcement Number

هر بست اعلان شده دارای یک شماره خاص میباشد که از آن بست نمایندگی میکند شماره مذکور را ریفرنس نمبر و یا شماره مرجع نیز میگویند. شماره متذکره جهت تفکیک بستهای مختلف که از طرف یک اداره به اعلان گذاشته میشود، استفاده میگردد و منحیث یک کود خاص جهت شناسایی کاندیدان که به بست مربوطه درخواست داده اند ، عمل مینماید. ازینکه  به ایمیل آدرس مسوول استخدام فورم ها و سی وی های ذیادی ارسال میشود، در صورت عدم موجودیت ریفرنس نمبر ویا شماره بست خالی اعلان شده ، برای مدیر مسوول مشکل است تا وی تفکیک کند تا کارجو جهت کدام بست درخواستی ارسال نموده است. شماره مذکور را نیز میتوان از اعلان وظیفه مربوط دریافت نمود که باید از اعلان وظیفه در قسمت 3 فورم متذکره کاپی گردد. طوریکه در عکس نشان داده شده است.

در بعضی موارد ، اعلان وظیفه فاقد شماره مذکور میباشد. در آنصورت در قسمت مذکور N/A یا (Not Applicable) یعنی قابل تطبیق نیست ، بنوسید.

4- تاریخ دستیابی شما برای آغاز وظیفه Date Available For Work

در قسمت مذکور تاریخیکه شما آماده استید تا در اداره مربوطه منحیث کارمند

وظیفه خویش را آغاز نمایید، تقاضا گردیده است. یعنی در صورتیکه بعد از انترویو و مراحل مربوط دیگر شما از طرف سفارت امریکا پیشنهاد کار را دریافت نموده اید و قرار است تا آغاز به وظیفه کنید، تاریخ آغاز وظیفه تان چه خواهد بود. تاریخ مذکور را با درنظرداشت پالیسی اداره فعلی تان ، بنگارید . عموما زمان تصفیه حساب و یا ترک وظیفه در یک اداره ، یک هفته الی سه 4 هفته را در بر میگیرد. ازینرو ، تاریخ مذکور را در پرتو پالیسی اداره فعلی تان مشخص نمایید.

تاریخ مذکور را مطابق طرز نوشتن تاریخ امریکایی یعنی اول ماه، بعد روز و بعدا سال را رقم زنید. بطور مثال تاریخ 22 ماه نومبر 2017 را میتوان به شکل ذیل نوشت:

11/22/2017

ب- بخش معلومات شخصی (Personal Information).

درین بخش معلومات شخصی شما مانند اسم، تاریخ و محل تولد ، آدرس و دیگر موارد تقاضا میگردد.

5- تخلص یا اسم خانوادگی Last Name

 در قسمت Last Name‌ اسم خانوادگی یا تخلص خویش را درج میکنید. مثلا اگر اسم شما ملالی گل میوند باشد ، درین قسمت طوریکه در تصویر میبینید ، فقط “میوند” بنگارید.

اسم اولی First Name

در قسمت First Name اسم اولی خود را درج نمایید مثلا اگر اسم شما ملالی گل میوند باشد ، درین قسمت فقط ملالی را بنگارید.

اسم میانه Middle Name

در قسمت Middle Name اسم میانه یا دومی را درج نمایید (نه تخلص) . مثلا اگر اسم شما ملالی گل میوند باشد ، درین قسمت فقط “گل” بنوسید. در صورتیکه اسم میانه نداشته باشید ، قسمت مذکور را خالی بگذارید.

6- نام های دیگر Other Names

در قسمت Other Names  اگر کدام اسم اضافی  دیگری هم داشته باشید که در گذشته و یا در حال حاضر نیز آنرا مورد استفاده قرار میدهید،  درینجا درج نمایید غیر آن خالی بگذارید. بعضی از افراد علاوه بر نام و تخلص یک نام دیگر نیز میداشته باشند که به آن نام مشهور اند. مانند اسم قلمی که بعضی از نویسندگان می پسندند تا با آن نام آثار شان نشر نمایند.

7- تاریخ تولد Date of Birth

درقسمت Date of Birth  تاریخ تولد خود را را درفارمت  امریکایی درج می نمایید.  یعنی اول ماه، بعد روز، بعد سال. طور مثال اگر تاریخ تولد شما 10 مارچ باشد. چنین بنویسید. 03-10-1985.

لازم است تا تاریخ و محل تولد مطابق پاسپورت و یا تذکره شما باشد.

8- محل تولد Place of Birth

در قسمت Place of Birth محل تولد خویش را مطابق به تذکره و یا پاسپورت خویش درج نمایید. مثلاً: ‌کابل

9- آدرس فعلی Current Address

 در قسمت Current Address آدرس فعلی خویش را طوری که در عکس نوشته است درج نمایید. یعنی اول شماره خانه، بعد شماره جاده، بعد شماره کوچه، و در آخر اسم محل.

10- شماره های تماس Phone Numbers

درقسمت Phone Numbers  شماره های تماس خویش را درج  نمایید. اگر چندین شماره برای اوقات مختلف داشته باشید. میتوانید  درج نمایید درغیر آن یک صرف شماره کافیست.

11- ایمیل آدرس E-mail Address

 در قسمت E-mail Addressایمیل آدرس فعال خویش را درج نمایید.

12- شهروندی آمریکا

در قسمت Are you a U.S Citizen  در مورد اینکه که شما باشنده آیالات متحده استید یا خیر، معلومات تقاضا گردیده است. درصورتیکه تابعیت آمریکا را داشته باشید Yes و در غیرآن  No را انتخاب نمایید.

13- رهایش دایمی آمریکا

در قسمت 13 اگر رهایش دایمی آیالات متحده را داشته باشید، Yes  و اگر نداشته باشید No را انتخاب نمایید

14- شماره تابعیت

در قمست Country Identification Number شماره تذکره و یا پاسپورت خویش را درج نمایید.

15- واجد شرایط کار

قسمت مذکور در مورد اینکه شما بطور قانونی واجد شرایط کار درین کشور استید یا خیر، طالب معلومات گردیده است. درینجا Yes را انتخاب نمایید. در صورتیکه لازم باشد، بخش منابع بشری اداره مربوطه اسناد قانونی را تقاضا مینماید. در آن است لازم است تا جواز کار از وزارت کار و امور اجتماعی و یا اسناد مرتبط داشته باشید.

16- محل بود و باش 

در صورت استخدام، اگر جهت انجام وظیفه مربوط به محل بود و باش نیاز داشته باشید،Yes  را انتخاب نموده در ارتباط به موضوع توضیح دهید. و درغیر آن No  را انتخاب نمایید.

17- لایسنس رانندگی Driving License

در صورتیکه جهت انجام وظیفه مذکور رانندگی الزامی باشد، قسمت مذکور بادر نظرداشت دارا بودن لایسنس رانندگی با Yes  و یاNo  خانه پری نمایید در غیر آن در قسمت مذکور N/A یا (Not Applicable) یعنی قابل تطبیق نیست ، بنوسید.

در صورتیکه Yes را انتخاب مینمایید، سوال مرتبط ذیل را جواب میدهید

آیا در ظرف سه سال آخر واسطه ای را بدون تصادف استفاده نموده اید؟

18- روزهای کاری

درین قسمت ، در مورد اینکه کدام روز های هفته میتوانید انجام وظیفه نمایید، معلومات دهید. شما میتوانید غیر از روز جمعه تمام روزها را‌ و یا غیر از روز هفته دیگر روزها را انتخاب نمایید.

 1. اقارب منحیث کارمند ادارات مربوط امریکا 

در صورتیکه  شماری از اقارب و یا اعضای خانواده تان در ادارت مربوطه ایالات متحده مانند سفارت امریکا و USAID مصروف وظیفه باشد، Yes را انتخاب نموده ، معلومات آنها را که عبارت از اسم Name ، نسبت شما با آنها Relationship ،  و موقف Position ، نام اداره Agency  و موقعیت اداره Location  را در قسمت مذکور درج نمایید. در غیر آن، No  را انتخاب کنید و قسمت معلومات فوق الذکر را خالی بگذارید.

 1. سابقه منحیث سرباز ایالات متحده و یا تبعه امریکا

در صورتیکه شما منحیث سرباز ایالات متحده وظیفه انجام داده اید و یا شهروند امریکا باشید، و میخواهید تا در رابطه به استخدام تان ازین امتیاز استفاده کنید، یکی از گزینه های Yes را انتخاب نمایید و در غیر آن  طوری که در عکس میبینید No  را انتخاب نمایید.

بخش تحصیلات.

در بخش مذکور در مورد تحصیلات شما معلومات تقاضا گردیده است که ذیلا توضیح میگردد

 1. فوق لسانس  Graduate School

درین قسمت تحصیلات فوق لسانس مانند ماستری ، دکتورا وغیره تقاضا گردیده است. در قمست Graduate School اسم پوهنتون یا اداره تحصیلی را که شما در آن تحصیل کرده اید، با آدرس شهر ، ایالت و کشور درج نمایید.

در قسمت Dates Attended تاریخ های آغاز و انجام دوره تحصیلی خویش را طوری بنگارید که  در قسمت From   تاریخ که دوره تحصیلی مذکور آغاز گردیده  و در قسمت  To تاریخی که ختم دوره تحصیلی خویش را درج نمایید. تاریخ های مذکور را درفارمت  امریکایی درج می نمایید.  یعنی اول ماه، بعد روز، بعد سال.

در صورتیکه دوره تحصیلی مذکور ختم گردیده و شما فارغ گردیده اید، در قسمت Graduate باید Yes  را انتخاب نمایید. درصورتیکه فعلا نیز مصروف تحصیل استید و دوره تحصیلی شما اختتام نیافته ، No را انتخاب نمایید.

در صورتیکه دوره تحصیلی تان ختم گردیه است و شما فارغ شده اید، در قسمت Degree/Diploma نوع دیپلوم را درج نمایید. . درصورتیکه فعلا نیز مصروف تحصیل استید و دوره تحصیلی شما اختتام نیافته ، در قسمت مذکور N/A یعنی قابل تطبیق نمیباشد، را بنگارید.

در قسمت Major Subject  نام رشتهء تحصیلی خویش را درج نمایید. یعنی اگر در بخش مالی ماستری را فرا گرفته اید، در قسمت مذکور Finance نگاشته شود. خانه پری قسمت های فوق الذکر را در تصویر نیز مشاهد نموده میتوانید.

لسانس Undergraduate

درین قسمت تحصیلات  در مقطع لسانس تقاضا گردیده است. در قمست Undergraduate School  اسم پوهنتون یا اداره تحصیلی را که شما در آن دوره لسانس را سپری نموده اید، با آدرس شهر ، ایالت و کشور درج نمایید.

در قسمت Dates Attended تاریخ های آغاز و انجام دوره تحصیلی خویش را طوری بنگارید که  در قسمت From   تاریخ که دوره تحصیلی مذکور آغاز گردیده  و در قسمت  To تاریخی که ختم دوره تحصیلی خویش را درج نمایید. تاریخ های مذکور را درفارمت  امریکایی درج می نمایید.  یعنی اول ماه، بعد روز، بعد سال.

در صورتیکه دوره تحصیلی مذکور ختم گردیده و شما فارغ گردیده اید، در قسمت Graduate باید Yes  را انتخاب نمایید. درصورتیکه فعلا نیز مصروف تحصیل استید و دوره تحصیلی شما اختتام نیافته ، No را انتخاب نمایید.

در صورتیکه دوره تحصیلی تان ختم گردیه است و شما فارغ شده اید، در قسمت Degree/Diploma نوع دیپلوم را درج نمایید. . درصورتیکه فعلا نیز مصروف تحصیل استید و دوره تحصیلی شما اختتام نیافته ، در قسمت مذکور N/A یعنی قابل تطبیق نمیباشد، را بنگارید.

در قسمت Major Subject  نام رشتهء تحصیلی خویش را درج نمایید. یعنی اگر در بخش مالی لسانس دارید، در قسمت مذکور Finance نگاشته شود. خانه پری قسمت های فوق الذکر را در تصویر نیز مشاهد نموده میتوانید.

لیسه

در قسمت High School/GED or Country Equivalent معلومات لیسهء که در آن تخصیل کرده ایدهمانطوریکه قسمتهای 20 و 21 را خانه پری نمودید ، قسمت مذکور را تکمیل نمایید.

آموزش های فنی و حرفه ای other Technical/Vocational School.

در صورتیکه آموزش های فنی و حرفه ای مانند نجاری ، ویلدنگ کاری وغیره را فرا گرفته باشید، آنرا همانطوریکه قسمت های 20 و 21 را تکمیل نمودید، در قسمت مذکور تذکر دهید و در غیر آن خالی بگذارید.

بخش  License, Skill, Training, Membership, and Recognition.

قسمت 22

در صورتیکه اسناد آموزشی رسمی مانند مجوز ها و سرتیفیکیت ها را از اداره مایکروسافت وغیره بدست آورده باشید، و  مهارت های کمپیوتری، آموزش های رسمی و آنلاین، و سایر مهارت ها و توانایی هایی که شما فکر میکنید به وظیفه مربوطه ربطی دارد، آنرا با شماره مجوز یا سند دست داشته تان درج نمایید.

در صورتیکه مجوز یا سندی دست داشته شما، برای بست مذکورالزامی باشد، یک کاپی آنرا با فورم درخواستی تان ضمیمه نمایید . در صورتیکه مجوز را در ایالات متحده بدست آورده اید.  لطفاً اسم ایالت را ذکر نمایید.  اگر مجوز را از دیگر کشور بدست آورده اید، اسم ولایت، منطقه، و کشور را ذکر نمایید. در صورت نیاز میتوانید از صفحات اضافی استفاده نمایید.

 1. تقدیرنامه ها و افتخارات

در قسمت مذکور دست آوردها ، انعامات، تقدیرنامه ها و افتخارات وغیره که در اداراتیکه شما در آن وظیفه انجام داده اید، را بدست آورده اید،‌  تذکر دهید.

بخش لسانها Languages

قسمت 24.

درین قسمت لسانهای که شما بالای آن تسلط کامل یا تسلط جزوی دارید، بر اساس سطح مهارت تان در لسان مشخص ، بر بنیاد معیار های لسانی ذیل تذکر دهید. شما میتوانید صرف یک لسان را منحیث زبان اولی (زبان مادری)  فهرست نمایید. شما میتوانید فقط یک زبان را منحیث زبان اولی خود شناسایی کنید.

(مثال در عکس).

 

بخش تجارب Work Experience

در بخش مذکور تمام تجارب کاری خود را بشمول وظایفیکه در بدل آن برای تان مزد پرداخت گردیده است و وظایفیکه بدون مزد انجام داده اید،  بنگارید.

تجارب کاری تان طوری نویسید که وظیفه، مسؤلیت ها و دست آورد های معین آن وظیفه را به شکل مفصل آن بیان دارید. در صورتیکه برای یک مدت بدون وظیفه رسمی به سر برده اید ، دلایل آنرا درج نمایید. در صورت نیاز میتوانید از صفحات اضافی استفاده نمایید.

قسمت a25.  عنوان وظیفه Job title. (مربوط تجربه کاری شما)

از وظیفه فعلی یا آخری تان آغاز نموده ، در قسمت مذکور عنوان وظیفه را نگاشته به تعقیب آن تاریخ های آغاز و ختم وظیفه مذکور را طوریکه در عکس نشان داده شده است، در قسمت From  و To  به فارمت  امریکایی درج نمایید.  یعنی اول ماه، بعد روز، بعد سال.

در قسمت مذکور معاش سالانه خویش را درج نمایید یعنی معاش 12 ماهه که در وظیفه فعلی یا آخری تان بدست می آورده اید. معاش ماهانه یا معاش هفته وار باید ذکر نشود. فقط مجموع معاشی که در ظرف یک سال در وظیفه مذکور تان بدست می آورید را به دالر و یا به افغانی با تذکر اسعار معلومات دهید. در صورتیکه معاش را به افغانی و یا دالر بدست نه آورده اید، (مثلا کالدار هندی یا پاکستانی، و یا ریال وغیره) آنرا به دالر تبدیل نموده ، در قسمت مذکور ذکر نمایید.

ساعات کاری در یک هفته (Hours Per Week)

در قسمت مذکور ساعات کاری هفتوار خویش را که در وظیفه فعلی یا آخری تان انجام میدهید ، معلومات دهید. (طوریکه در عکس میبنید)

شهرت کارفرما Employer’s Name and Address

در قسمت مذکور،  اسم و آدرس اداره که در آن وظیفه را انجام داده اید، درج نمایید.

در قسمت May HR contact your current supervisor در صورتیکه میخواهید بخش منابع بشری سفارت امریکا و یا USAID با آمر شما در مورد شما ارتباط بگیرد، Yes را انتخاب نمایید در غیر آن No را انتخاب نمایید. عموما باید Yes  انتخاب شود.

در قسمت Supervisor’s Name and Contact information در مورد آمر خود معلومات مانند اسم ، شماره تماس و ایمیل آدرس آنها را بنوسید.

وظایف و مسوولیت های عمده Describe your major duties

درین قسمت وظایف و مسؤلیت های اصلی و دستاورد های که در وظیفه مذکور کسب نموده اید،  را شرح دهید. شما میتوانید لایحه وظایف مربوطه خویش را کاپی نموده درین جا Paste نمایید. سعی نمایید تا بطور مفصل تمام مسوولیت هاو دست آورد های تانرا جزییات دهید. در صورتیکه پرسونل ماتحت داشته اید که تحت راهنمایی شما وظیفه را انجام داده اند ، تعداد آنها را تذکر دهید.

دلیل ترک وظیفه Reasons for leaving

در صورتیکه فعلا مصروف وظیفه مذکور نیستید ، در قسمت مذکور دلایل ترک آنرا شرح دهید. شما نمیتوانید که درین قسمت N/A یعنی قابل تطبیق نمیباشد، بنوسید. هر دلیلی که باشد آنرا باید توضیح دهید. مثلا یک دلیل ترک وظیفه بدست آوردن یک وظیفه با مسوولیت و امتیازات بیشتر بوده میتواند.

قسمت های 25b ، 25c و 25d

قسمت های مذکور مربوط معلومات وظیفه های دیگر شما میباشد. قسمت های مذکور را نیز مانند قسمت 25a خانه پری نمایید.

26 ریفرنس ها References

درقسمت مذکور لیستی از ریفرنسهای شخصی که اقارب و یا آمرین قبلی شما نباشند را با اسم، آدرس، شماره تلیفون و وظیفه، فهرست نمایید.  درین قسمت شهرت افرادی را ذکر کنید که با تجارب و کارکرد های شما آشنایی داشته باشند.  قبل از به تماس شدن با افراد مذکور ، بخش منابع بشری شما را در جریان قرارد خواهد داد.

 1. تصدیق و امضا Signature and Certification

درین قسمت شما از طریق امضا تان  تصدیق می نمایید که تمام معلوماتی که در فورم مذکور ارایه نموده اید، درست ، مکمل ، و دارای حقیقت میباشد. گنجاندن معلومات نادرست در فورم درخواستی تقلب محسوب میشود ومتیواند منجر به عدم استخدام و یا انفکاک بعد از استخدام شما گردد. بخش منابع بشری تمام معلوماتی که در فورم مذکور ارایه شده است، را وارسی خواهد نمود.

فورم باید با قلم امضا و تاریخ امضا رقم گردد. فورم های که با پنسل امضا گردیده باشد ، قابل پذیرش نمی باشد.

بعد از امضا، فورم خویش را از طریق کمپیوتر اسکین (Scan) نموده ، از طریق ایمیل ارسال نمایید و یا هم بطور فزیکی به آدرسی که در اعلان وظیفه گنجانیده شده، تسلیم نمایید.

فورمه DS-174 مذکور را از لنک ذیل دریافت نمایید:

DS-174

Related Blogs

 • Oct 18, 2017
  6 Reasons Job-Seekers Don’t…

  Most of the job-seekers put it so that even though they possess great skills, proven experience and educational qualification and apply to different vacant positions..

  7 Read More
 • Sep 29, 2017
  د نه شارټ لسټ…

  د نه شارټ لسټ کیدلو 6 لاملونه اکثره هغه کسان چې د کار په لټه کې دي ، دا شکایت لري برسېره پر دې چې..

  4 Read More
 • Jul 23, 2017
  ترتیب کاور لتر و…

    آنطوریکه در مقاله قبلی ما "" تذکر یافت یکی از علت های عدم شارت لست شدن اشخاص نداشتن کاور لتر  حرفه ای میباشد. کاور..

  0 Read More
 • Jun 15, 2017
  فورمه شمولیت کادر علمی…

  فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها که بنام "فورمه درخواستی شمولیت کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی"..

  1 Read More
 • Jun 14, 2017
  Afghan Ministries and other…

  The websites related to the Government of Afghanistan such as Office of the President and the various Afghan ministries contains content in three languages; Pashto..

  0 Read More
 • Jun 12, 2017
  ترتیب سی وی پروفشنل…

  ترتیب سی وی (خلص سوانح) پروفشنل و نقش آن در استخدام اشخاص در ارتباط با موضوع دلایل شارت لست نشدن که طی 6 نکات در..

  4 Read More
 • Jun 12, 2017
  فارمت سی وی و…

  سی وی یا خلص سوانح ، یک سندیست که تاریخچه تحصیلی و حرفه ای شما را بطور ساده و آسان بیان میدارد. جهت ثبت نام..

  1 Read More
 • Jun 8, 2017
  چرا شارت لست نه…

  اکثریت افراد جویای کار گله دارند بااینکه دارای تجارب کافی، تحصیلات عالی و مهارت های ضروری میباشند و مداوم به بست های مختلف که توسط..

  3 Read More
 • May 4, 2017
  NTA Salary Scale Guidelines…

  In order to harmonize salary structures, a number of pay scales were implemented in Afghan ministries based on their agreement with donors which had resulted..

  0 Read More
 • Apr 29, 2017
  Job Interview Tips

  When you have successfully mastered cover letters, resumes, and job applications and are receiving requests for interviews, it’s time to understand how to succeed in..

  0 Read More
17 Comments
  • ahmad ayar
   Nov 10, 2017 16:49 pm

   بنده اخمدعیار فارغ تحصیل به درجه لسانس از پوهنتون تعلیم تربیه دیپارتمنت کیمیا فراغت حاصل نمودیم ومدت یک سال درمکاتب خصوصی تدریس نمودم وفعلا بیکار هستم میخو اهم از طریق شما صاحب کار شوم تشکر ازلطف تان

  • Abdul shokoor
   Nov 12, 2017 16:13 pm

   I am abdul shokoor amiry
   I did my degree in Hyderabad india in bba now i want to work for improvement of Afghanistan .
   I kindly request u sir for giving me an opportunity to do my best for my country .

  • M. Tawfiq
   Nov 13, 2017 09:19 am

   اینجانب محمد توفیق فارغ تحصیل به درجه لسانس از با

   داشتن تجربه (BBA) پوهنتون کاروان در رشته اقتصاد
   کاری

  • Nematullah
   Nov 21, 2017 15:18 pm

   I am happy to in american ING.

  • Besmellah Besmel
   Nov 22, 2017 09:20 am

   Graduated from BCS (Bachelor of Computer Science) and looking for a position, i have four years experience in security and four years experience in Audit.

  • Abdul zohor
   Dec 01, 2017 17:55 pm

   I am dr zohor and i am graduatet master degree in internam medicine and i worked for 5 years in hospitals

  • Amina samsoor
   Dec 06, 2017 09:16 am

   Iam amina samsoor mohibi bechlor kabul uni social since faculty exp 3 year lecturer bakhatr uni and studet affier officer

  • Souhrab
   Dec 06, 2017 12:30 pm

   Dear sir: hello I wish to you and your all staff be fine I need a job the post of safety officer if your organization need a qualify safety officer just call to this numbers:0786146741

  • M. Hameed
   Dec 08, 2017 09:31 am

   لیسانس رشته سیول 1394 هستم

  • hedayatullah
   Dec 08, 2017 10:54 am

   I’m hedayatullah from kabul I Need a jab

  • Mustafa
   Dec 19, 2017 21:11 pm

   I like work by USA–embassy

  • Mohammadsediqanwari
   Dec 28, 2017 20:10 pm

   فارغ صنف دوازده فارغ از پروسه. شش ماه ژورناليزم محصل رشته يي حقوق و علوم سياسي و همچنان داراي داشتن تجربه كاري در بخش كمپيوتر كاري مديريت شماره تماس 0791920146

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.