Quiz HR-01
0

سوالات  چهار جوابه امتحانات بست های منابع بشری با جوابات درست.

شما میتوانید خود را امتحان نموده دانش خویش را در بخش منابع بشری بیفزایید.

هدف این تیست یادگیری سوالات و جوابات اصلاحات اداری توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر و بطور روزانه این کوییز شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید.

کووییز را آغاز نموده ، جواب درست را انتخاب نمایید.

Related Blogs

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.