half npa
0

سوالات بست های اداره امور تدارکات ملی

نکات مهم

کوییز های ذیل براساس سوالات اداره امور تدارکات ملی تنظیم گردیده است. سوالات مذکور بخش از امتحانات بست های خالی اداره مذکور می باشد. شیوه امتحانات در اداره امور تدارکات ملی میتواند طوری که در کوییزهای ذیل مشاهده می کنید  به شکل گزینه ای نباشد و ممکن از شما خواسته شود تا جواب سوالات که در پارچه امتحان تذکر یافته است، را تحریر نمایید. هدف این کوییز ها یادگیری سوالات و جوابات امتحان بست های اداره امور تدارکات ملی توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر کوییز ها شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید.

1

سوالات تدارکات ملی

بخش اول

2

سوالات تدارکات ملی

بخش دوم

3

سوالات تدارکات ملی

بخش سوم

4

سوالات تدارکات ملی

بخش چهارم

در باره تدارکات ملی

بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، یکی از اقدامات حکومت در راستای اصلاح نظام، ریفورم تدارکات عامه افغانستان به منظور عرضه خدمات بهتر و ایجاد یک سیستم مؤثر و شفاف تدارکات می باشد. هدف نهایی این ریفورم را همانا تقویت روند توسعه اقتصادی، کنترول مصارفات عامه و محو فساد اداری تشکیل میدهد. به عنوان اولین اقدام در راستای پروسه ریفورم، جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی حکم شماره 16 مؤرخ ۲۰/۷/۱۳۹۳ به ایجاد تشکیل اداره تدارکات ملی در چارچوب تشکیلات ریاست عمومی اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان مبادرت ورزید.همچنین جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان فرمان تقنینی شماره ۶۰ مؤرخ ۲۱/۱۱/۹۳ و فرمان شماره ۷۲ مؤرخ ۱۳/۱۲/۹۳ را صادر نمود که به تآسی از آن کمیسیون تدارکات خاص به کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان و عضویت جلالتمآب رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری، محترم مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربنا و وزرای محترم مالیه، عدلیه و اقتصاد ارتقا بخشیده شد. علاوه بر آن وظایف و مسؤلیت های واحد پالیسی تدارکات، اداره خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان و اداره قرارداد ها به عهده اداره تدارکات ملی سپرده شد. اداره تدارکات ملی در تشکیل خویش دارای چهار ریاست می باشد که عبارت اند از (الف) ریاست پالیسی تدارکات، (ب) ریاست تسهیلات تدارکات، (ج) ریاست دارالانشاء کمیسیون تدارکات ملی (د)ریاست نظارت از تطبیق قرارداد ها.
اداره تدارکات ملی در راستای رسیدن به دیدگا، ماموریت و اهداف با رعایت پرنسیب های ذیل فعالیت می نماید:

دیدگاه:

نهادینه سازی شفافیت، کارآیی، مؤثریت، عدالت وحسابدهی در سیستم تدارکات که با معیارها و بهترین روش های پذیرفته شده جهانی سازگار باشد.

ماموریت:

تقویت تدارکات عامه با ادغام چارچوب های نیرومند قانونی و مقرراتی، روندها،ابزارهای پالیسیو راهکارها به هدف افزایش ظرفیت، بازتاب، حسابدهی و اعتماد عامه، با بکارگیری و پذیرش پیشرفت های فنآوری ب رای مدیریت کارآ و مؤثر منابع عامه که رشد اقتصادی را سرعت خواهد بخشید.

اهداف:

1ایجاد یک سیستم مؤثر نیمه مرکزی تدارکات در سطح ملی و محلی
2تدوین پالیسی ها و طرزالعمل ها برای مصارفات عامه از طریق یک سیستم قوی، معتبر و مؤثر تدارکات
3بررسی ، بازبینی صلاحیت های پولی نهاد های تدارکاتی به اساس پالیسی ها جهت تعین صلاحیت های امرین عطا در سطح مرکز و ولایات
4حمایت نهاد های تدارکاتی در راستای اجرای مؤثر بودجه
5ایجاد یک سیستم معیاری و پذیرفته شده ای بین اللملی تا پاسخگوی نیازمندیهای حکومت، تمویل کننده ها و نهاد های غیر حکومتی باشد
6ایحاد سیستم مؤثر و جامع مدیریت معلومات تدارکات (PMIS)
7ایجاد تدارکات الکترونیکی به سطح نهاد های حکومتی
8کاهش انحراف، فساد، تبعیض، واسطه گرایی و تقلب در نهاد های تدارکاتی سکتور دولتی
9ایجاد و تطبیق سیستم مؤثر نظارت و گزارشدهی
10ایجاد و تطبیق سیستم حسابدهی و کنترول
11کار آمد ساختن پالیسی ها، طرزالعمل ها، اسناد و قرارداد ها
12ایجاد مکانیزم حل منازعات
13تقویت مؤثریت روند تدارکات توسط مدیریت اجرای قرارداد ها
14ایجاد نظارت و کنترول بیشتر و بهتر بالای قرارداد های بزرگ ملی
15رفع تشابهات در تطبیق سیستم تدارکات