Cover Letter
0


 

آنطوریکه در مقاله قبلی ما “چرا شارت لست نمی شویم” تذکر یافت یکی از علت های عدم شارت لست شدن اشخاص نداشتن کاور لتر  حرفه ای میباشد. کاور لتر  یک نامه ای خلص و بیانگر تجارب ، مهارت ها و صلاحیت های عمده شما که با بست اعلان شده ربط دارد،  میباشد که یکجا با سی وی شما ارسال میگردد. هدف از کاور لتر  نکات ذیل میباشد.

 • معرفی و ارایه معلومات در مورد تحصیلات ، تجارب و مهارت ها شما بطور فشرده به استخدام کننده
 • ارایه دلایل در ارتباط با اینکه شما کاندید برتر برای وظیفه اعلان شده استید و اینکه چطور موارد تحصیلی ، تجارب و مهارتهای شما با وظیفه اعلان شده ربط عمیق دارد.
 • ارایه معلوماتیکه شما نمیتوانید از طریق سی وی خویش ارایه کنید
 • اظهار علاقه مندی شما در مورد کارفرما

استخدام کننده با مطالعه نمودن کاورلیتر شما متوجه میشود که شما برای کدام شغل درخواست داده اید.  تمامی از مسوولین استخدام کاور لتر  را تقاضا نمی کنند ولی اکثریت آنها شما را مکلف میسازند تا جهت شارت لست شدن ، کاور لتر  را نیز ارسال نمایید.

کاور لتر  ، اگر بطور حرفه ای نگاشته شده باشد، مسوول استخدام را مجبور به این میسازد تا سی وی شما را مورد توجه قرار داده ، شما را شارت لست نماید. بعضی از استخدام کنندگان کاور لتر  را تقاضا نمی نماید و صرف بر ارسال سی وی تاکید میدارند که در آن صورت نامه ای ایمیلی شما که توسط آن شما سی وی خویش را ارسال مینمایید، منحیث کاور لتر  پنداشته میشود. ازینرو ، باید دقت شود زمانی که سی وی تانرا ارسال مینمایید ، قبل از ارسال نمودن آن محتویات لایحه وظایف وظیفه اعلان شده را مطالعه نموده بادرنظرداشت شرایط آن کاور لتر  یا متن ایمیل را نگاشته ، ارسال نمایید. چون یکی از دلایل شارت لست نشدن ، عدم موجودیت کاور لتر  پروفشنل میباشد.

با اینکه کاورلیتر فارمت های مختلف دارد، طی مقاله هذا یکی از موثر ترین فارمت های کاورلیتر برای شما ارایه میگردد.

عموما کاورلیتر دارای بخش های ذیل میباشد:

 • بخش معلومات ارتباطی شما
 • شخص مخاطب
 • بخش معرفی به مسوول استخدام
 • ارایه دلایل در ارتباط با اینکه چرا شما کاندید برتر برای وظیفه اعلان شده استید
 • پاراگراف آخر
 • امضا

بخش معلومات ارتباطی

بخش اول کاورلیتر دارنده معلومات شخصی شما که دربرگیرنده موارد ذیل است،

الف- اسم

ب- آدرس

ج- شماره تماس

د- ایمیل آدرس

ه- تاریخ

و معلومات در مورد کارفرما و یا استخدام کننده میباشد که ذیلا بیان میگردد

الف: اسم مسوول استخدام

ب- موقف

ج- اسم اداره استخدام کننده

د- آدرس اداره استخدام کننده

اگر به معلومات مذکور دسترسی ندارید، صرف اسم و آدرس اداره استخدام کننده را بنگارید. سعی نمایید تا اسم مسوول استخدام را بدانید. شما میتوانید از وبسایت اداره استخدام کننده از طریق تیلیفون و یا هم از طریق یکی از کارکنان اداره مذکور، معلومات شخصی مسوول استخدام کننده و یا اسم مدیر منابع بشری شرکت را دانسته ، در کاور لتر  تان تذکر دهید.

نمونه بخش معلومات ارتباطی را در تصویر ذیل مشاهد نمایید.

Cover Letter

شخص مخاطب

مخاطب کاورلیتر عموما مسوول استخدام که مدیر منابع بشری ، مدیر و یا افیسر استخدام همان اداره ای است که بست خالی را به اعلان گذاشته است. آنطوریکه فوقا تذکر یافت  سعی نمایید تا شخص مذکور را با نام خانوادگی وی خطاب نمایید. در صورتیکه جنسیت شخص مذکور مرد باشد ، پیش از نوشتن اسم خانوادگی وی ، کلمه “Mr.” ، استفاده نموده بعد از اسم خانوادگی موصوف کامه “،” را اضافه نمایید مثلا

,Dear Mr. Muradi

و اگر شخص مذکور زن باشد ، از کلمه های ذیل استفاده شود:

.Miss

اگر جنسیت شخص مخاطب شما زن بوده باشد و میدانید که شخص مذکور مجرد است، در آن صورت قبل از اسم خانوادگی وی از کلمه “Miss.” استفاده کنید. مثلا

,Dear Miss. Shaista

ب – Mrs.

اگر جنسیت شخص مخاطب شما زن است و میدانید که شخص مذکور متاهل است، در آن صورت قبل از اسم خانوادگی وی از کلمه “Mrs.” استفاده کنید. مثلا

,Dear Mrs. Hameedi

ج- Ms.

در صورتیکه جنسیت شخص مخاطب شما زن است در مورد حالت مدنی وی معلومات ندارید، قبل از اسم خانوادگی وی از کلمه “Ms.” استفاده صورت گیرد. کلمه “Ms.”  در هر دو صورت، یعنی برای  خانم متاهل و مجرد یکسان قابل استفاده است. ازین جهت سعی نمایید تا برای خانم ها از کلمه مذکور استفاده شود. مثلا

,Dear Ms. Laila

در صورتیکه اسم شخص مخاطب را میدانید ولی در مورد جنسیت وی معلومات ندارید در آن صورت از نوشتن کلمات Mr., Miss. , Mrs. , Ms.,  صرف نظر نمایید. مثلا

,Dear Jordan Smith

عموما مشکل جنسیت اکثرا در رابطه به نام های غیر افغانی مشاهد شده است.

 

 

در صورتیکه اسم شخص مخاطب شما یعنی مدیر استخدام را نمیدانید، میتوانید از تذکر موقف آنها و یا از کلمات Sir, Madam استفاده نمایید ، مثلا

,Dear Hiring Manager

,Dear Sir/Madam

پاراگراف ها: بخش معرفی به مسوول استخدام

طی پیراگراف اول واضح نمایید که در رابطه به کدام بست اعلان شده کاور لتر  را مینویسید و اینکه از کدام طریق در مورد آن معلومات حاصل نموده اید. بعدا در مورد تحصیلات ، تجارب ، مهارت ها و دست آورد های تانرا بطور خلص بنگارید.

ارایه دلایل در ارتباط با اینکه چرا شما کاندید برتر برای وظیفه اعلان شده استید

طی پیراگراف بعدی برای استخدام کننده واضح سازید که تحصیلات ، تجارب ، مهارت ها و دست آورد های شما تا چه حدی با شرایط وظیفه مربوطه ربط دارد. و چطور میتوانید مسوولیت های وظیفوی بست مذکور را بطور موفقانه انجام دهید. طی دلایل تحریر نمایید که چرا میخواهید به بست مذکور درخواست دهید و علاقه مندی خویش را در ارتباط با بست و کارفرما ابراز نمایید.

توجه خواننده را به قوت ها مهارت های برجسته تان مبذول نمایید. سعی نمایید تا قبل از ارسال کاور لتر  و سی وی ، در مورد کارفرما جزییات مفصل مانند اهداف ، نوع تجارت یا فعالیت و خدمات آنها را بدست بیاورید و دلایلی را در رابطه به اینکه چطور تجارب شما میتواند در زمینه حصول اهداف آنها همکاری نمایید، تحریر نموده ، بر شارت لست شدن خویش تاکید نمایید. در صورت متن پیراگراف مذکور اضافه باشد، میتوانید جهت تسهیل مطالعه، آنرا طی دو پاراگراف بنگارید.

پاراگراف آخر

در پیراگراف آخر از مخاطب خویش جهت مطالعه نمودن کاور لتر  تان اظهار سپاس نمایید و علاقه مندی خویش را در ارتباط با انترویو اعلام نموده از ایشان خواهش کنید تا شما را دعوت نمایید.

کاور لتر  خویش را با نوشتن “,Sincerely” اختتام نموده ، در لاین بعدی امضا و اسم خویش را تحریر نمایید.

 

لسان کاور لتر

عموماً اکثر استخدام کنندگان ، کاورلیتر و سی وی را به لسان انگلیسی می پذیرند و این نه تنها در بعضی از کشور های دیگر منحیث یک ستندرد پذیرفته پنداشته میشود، بلکه در افغانستان نیز رایج بوده است. اما اینکه کاور لتر  شما به کدام زبان درست گردد، ربط به کشور ،  بست اعلان شده و استخدام کننده (کار فرما) دارد.

در صورتیکه به بست های که از طرف ادارات مختلف به لسان انگلیسی به اعلان گذاشته میشود، کاورلیتر ارسال میدارید، باید سی وی و کاور لتر  تان نیز به زبان انگلیسی باشد. اما در صورتیکه به یکی از بست ها مثلا بست معلم زبان دری درخواستی ارسال میکنید، و مشاهده نموده اید که اعلان بست مذکور نیز به لسان دری میباشد، در آنصورت اگر سی وی و کاور لتر  تان را به لسان دری ارسال می نمایید، تاثیر مثبتی را در پی خواهد داشت.

 

در بعضی از موارد، میتوانید بر اساس تقاضای کارفرما لسان کاور لتر  و سی وی را انتخاب کنید که در آنصورت کارفرما لسان را مشخص میسازد و در بخش شرایط بست اعلان شده آنرا تذکر میدهد.   فرا تر از مواردی مذکور، بادرنظر داشت اهمیت جهانی لسان انگلیسی، این زبان منحیث زبان حرفه در بسیاری از کشور های جهان رایج گردید است و در افغانستان نیز در حال رایج شدن میباشد. ازین جهت سعی نمایید تا سی وی و کاور لتر  خویش را به لسان انگلیسی ترتیب نمایید تا شانس شارت لست شدن شما افزایش یابد. اما علاو بر انگلیسی، اگر دو سند مذکور را به لسان های دری یا پښتو نیز داشته باشید تا جهت شارت لست شدن در بست های مربوط با شما کمک شود، بهتر است.

نکات مهم

 • برای هر بست مورد علاقه شما یک کاور لتر  جدید درست نمایید. شما میتوانید در پرتو شرایط و مسوولیت های وظیفوی هر بست اعلان شده که شما واجد شرایط آن استید، در کاور لتر  فعلی تان تغییرات وارد نمایید.
 • بعد از ترتیب کاور لتر ، کوشش شود تا چند بار توسط شما ، همکاران شما و یا افراد که به نظر شما استعداد بیشتر لسان انگلیسی را دارا بوده، تحت بررسی قرار گیرد تا از اشتباهات املایی و انشایی جلوگیری صورت گیرد.
 • با هر بست که شما برای اش کاور لتر  ارسال میکنید همخوانی داشته باشد و دارای موادی مورد نیاز بست مربوطه باشد. برای اینکه کاور لتر  شما با بست اعلان شده همخوانی دارد یا خیر، لایحه وظایف بست مذکور را مورد مطالعه قرار داده، مطابق آن کاور لتر  تان را اپدیت کنید.
 • فونت متن نباید کمتر از 10 پواینت و بیشتر از 12 پواینت باشد
 • متن کاور لتر  بیشتر از یک ورق نباشد. ولی در صورتیکه ایجاب میکند ، میتوانید آنرا طی دو ورق درست نمایید.
 • از عکسها ، رنگ آمیزی خودداری شود

دانلود فارمت کاور لتر  پروفشنل :

با استفاده از راهنمایی های مقاله هذا و فارمت کاور لتر  که طی این مقاله برای شما توضیح گردید، میتوانید کاور لتر  حرفه ای را برای خود ترتیب نمایید. فارمت مذکور را میتوانید از لنک ذیل دریافت نمایید :

دانلود

در صورتیکه در زمینه ترتیب کاور لتر  با مشکلات مواجه استید ، از خدمات jobless.af استفاده نمایید. جهت مستفید شدن از خدمات jobless.af ،  بخش خدمات  را ملاحظه نمایید.

با درنظرداشت مشکلات کار جویان که از طریق صفحه فیس بوک ما توسط پیام ها با ما مطرح گردیده، وب سایت jobless.af برنامه نشر مقالات مختلفی را در ارتباط به چالشهای بیکاری روی دست گرفته است و قرار است انشا الله در آینده نزدیک از وبسایت هذا به نشر برسد.

وب سایت jobless.af جهت گماشتن افراد جویای کار فعالیت دارد و تا حد امکان میکوشد که مشکلات کارجویان را مطرح ، اصلاح و حل نماید تا باشد مطابق هدف این وب سایت در زمینه گماشتن افغانستان سهم خویش را ایفا نموده مصدر خدمت به وطن عزیز شود.

در صورتیکه پیشنهادات و نظریات مفید داشته باشید، و یا میخواهد تا در مورد یکی از چالشها و مشکلات  کاریابی/بیکاری معلومات مفید ارایه و راه حل آن مطرح گردد،  لطفا آنرا ذیلا طی کامنت با ما شریک سازید و در رابطه به جستجوی راه های حل برای مشکلات کارجویان سهم بگیرید.

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.