Professional CV and Cover
1 Comment

سی وی یا خلص سوانح ، یک سندیست که تاریخچه تحصیلی و حرفه ای شما را بطور ساده و آسان بیان میدارد. جهت ثبت نام در بست های مختلف ، شما از طریق سی وی اقدام مینمایید که در اثر شارت لست شدن ، شما برای مصاحبه یا انترویو دعوت میشوید. سی وی شما منحیث اعلان بازاریابی شخصی شما میباشد که از طریق آن میکوشید تا استخدام کنندگان را تحت تاثیر مثبت قرار داده، آنها را ترغیب مینمایید تا شما را شارت لست کنند. به الفاظ دیگر از طریق سی وی ، شما میخواهید تا استعداد، تجارب و خدمات تان را بالای کارفرما که منحیث مشتری شما میباشد، به فروش برسانید، که این یک امر ساده ی نیست. ازین جهت باید در زمنیه درست نمودن سی وی بسیار دقت صورت گیرد و باید ظرفیت اینرا داشته باشد تا در ظرف 10 الی 20 ثانیه مسوول استخدام را تحت تاثیر مثبت قراردهد.

فارمت های مختلف سی وی وجود دارد که کارجویان از آن استفاده میکنند ولی عموما فارمت ستندرد سی وی دارای مواردی مانند جزییات شخصی ، تحصیلات ، تجارب کاری، مهارت ها (لسانها، کمپیوتر وغیره) ، مشاغل و دست آورد ها، ریفرنس ها (مراجع) وغیره میباشد.

.فارمت سی وی هذا که برای شما معرفی میگردد، فارمتی است  که عموماً شانس شارت لست شدن ذیادی را دارا بوده است و  مورد توجه بیشتر کارفرمایان قرار میگیرد. فارمت مذکور را میتوان از لنک ذیل دریافت نمود:

فارمت سی وی حرفه ای

در مورد ترتیب سی وی حرفه ای مقاله ذیل را مطالعه نمایید:

ترتیب سی وی پروفشنل و نقش آن در استخدام اشخاص

_______________________________________________________________________________

 

کاور لتر

کاور لتر  ( Cover Letter )  یک نامه ای خلص و بیانگر تجارب ، مهارت ها و صلاحیت های عمده شما که با بست اعلان شده ربط دارد،  میباشد که یکجا با سی وی شما ارسال میگردد. هدف از کاور لتر  نکات ذیل میباشد.

  • معرفی و ارایه معلومات در مورد تحصیلات ، تجارب و مهارت ها شما بطور فشرده به استخدام کننده
  • ارایه دلایل در ارتباط با اینکه شما کاندید برتر برای وظیفه اعلان شده استید و اینکه چطور موارد تحصیلی ، تجارب و مهارتهای شما با وظیفه اعلان شده ربط عمیق دارد.
  • ارایه معلوماتیکه شما نمیتوانید از طریق سی وی خویش ارایه کنید
  • اظهار علاقه مندی شما در مورد کارفرما

استخدام کننده با مطالعه نمودن کاورلیتر شما متوجه میشود که شما برای کدام شغل درخواست داده اید.  تمامی از مسوولین استخدام کاور لتر  را تقاضا نمی کنند ولی اکثریت آنها شما را مکلف میسازند تا جهت شارت لست شدن ، کاور لتر  را نیز ارسال نمایید.

کاور لتر  ، اگر بطور حرفه ای نگاشته شده باشد، مسوول استخدام را مجبور به این میسازد تا سی وی شما را مورد توجه قرار داده ، شما را شارت لست نماید. بعضی از استخدام کنندگان کاور لتر  را تقاضا نمی نماید و صرف بر ارسال سی وی تاکید میدارند که در آن صورت نامه ای ایمیلی شما که توسط آن شما سی وی خویش را ارسال مینمایید، منحیث کاور لتر  پنداشته میشود. ازینرو ، باید دقت شود زمانی که سی وی تانرا ارسال مینمایید ، قبل از ارسال نمودن آن محتویات لایحه وظایف وظیفه اعلان شده را مطالعه نموده بادرنظرداشت شرایط آن کاور لتر  یا متن ایمیل را نگاشته ، ارسال نمایید. چون یکی از دلایل شارت لست نشدن ، عدم موجودیت کاور لتر  پروفشنل میباشد.

فارمت کاور لتر را میتوان از لنک ذیل دریافت نمود:

فارمت کاور لتر حرفه ای

در مورد ترتیب کاور لیتر حرفه ای مقاله ذیل را مطالعه نمایید:

ترتیب کاور لتر و نقش آن در استخدام اشخاص

 

1 Comment

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.