Quizes

Accounting Quiz
Quizes

Accounting Quiz

Accounting Quiz 1 Test and improve your accounting knowledge by taking this quiz. Remember, practice makes a woman perfect! And yes, a man too :) Click on the next button to start the quiz. [HDquiz quiz = 16587] If you have any concerns regarding the questions or their answers, leave a comment.

Read More
سوالات انګلیسی امتحانات خدمات ملکی : کوییز1
Quizes

سوالات انګلیسی امتحانات خدمات ملکی : کوییز1

سوالات  انګلیسی امتحانات خدمات ملکی با جوابات درست. بخش Parts of Speech شما میتوانید خود را امتحان نموده  به دانش خویش بیفزایید. هدف این تیست یادگیری سوالات و جوابات انګلیسی خدمات ملکی توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر و بطور روزانه این کوییز شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید.

Read More
سوالات امتحانات بست های منابع بشری
Quizes

سوالات امتحانات بست های منابع بشری

سوالات  چهار جوابه امتحانات بست های منابع بشری با جوابات درست. شما میتوانید خود را امتحان نموده دانش خویش را در بخش منابع بشری بیفزایید. هدف این تیست یادگیری سوالات و جوابات اصلاحات اداری توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر و بطور روزانه این کوییز شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید. کووییز را آغاز نموده ، جواب درست را انتخاب نمایید.

Read More
سوالات امتحان اصلاحات اداری و خدمات ملکی
Quizes

سوالات امتحان اصلاحات اداری و خدمات ملکی

سوالات چهار جوابه اصلاحات اداری و خدمات ملکی. هدف این تیست یادگیری سوالات و جوابات اصلاحات اداری توسط کارجویان است تا آنها بتوانند جهت امتحانات بست های دولتی آمادگی داشته باشند. شما میتوانید بیشتر از یک بار هر زمانیکه خواسته باشید این کوییز را انجام دهید. استفاده مکرر و بطور روزانه این کوییز شما را قادر خواهد ساخت تا جوابات و تعاریف درست را ازبر نمایید. مهم نیست اگر در سعی اول قادر به ارایه جواب درست نه شوید. کووییز را آغاز نموده ، جواب درست را انتخاب نمایید.

Read More