self-employed-taxes
3 Comments

اکثریت افراد جویای کار گله دارند بااینکه دارای تجارب کافی، تحصیلات عالی و مهارت های ضروری میباشند و مداوم به بست های مختلف که توسط وب سایت های کاریابی به اعلان گذاشته میشود، خلص سوانح یا سی وی خویش را ارسال میدارند، ولی شارت لست نمی شوند و یا اینکه در موارد  بسیار کم پاسخ مثبت را جهت انترویو یا امتحان تحریری دریافت مینمایند ولی قادر به کسب وظیفه نمی شوند. تعدادی از افراد متذکره به این باورند ازینکه در ادارات استخدام کننده فساد اداری گسترده وجود دارد، و پول و واسطه نقش مهمی را در کسب نمودن وظیفه بازی میکند، آنها مورد توجه افراد مسوول قرار نمیگیرند.

اما آیا اصلاً دلیل شارت لست نشدن فساد اداری میباشد؟ آیا تنها فاکتور واسطه و پول در زمینه شارت لست شدن و استخدام افراد جویای کار تاثیر گذار میباشد؟ جواب این سوالها میتواند نظر شما را در ارتباط با موضوع تغییر دهد. در مقاله هذا تلاش نموده ایم تا دلایل اصلی اینکه چرا شارت لست نمیشویم ، را طی 6 نکات ذیل مطرح نماییم.

 

  1. فساد اداری

   آنطوریکه فوقاً تذکر یافت، تعدادی ذیادی ما فکر میکنند که فساد اداری گسترده منجر به شارت لست نشدن افراد جویای کار میشود. با در نظرداشت اینکه در کشور عزیز ما موجودیت فساد به یک  امر حقیقی مبدلشده است و افرادی وجود دارند که به زور پول و واسطه کارهای غیرقانونی را بطور منصفانه انجام میدهند و نمیتوان ازین امر چشم پوشی نمود ولی نمیتوان اظهار داشت که یگانه دلیل شارت لست نشدن افراد، موجودیت فساد اداری است. در حالیکه این موضوع در رابطه به ادارات دولتی تا حد درست به نظر میرسد ولی درین رابطه بطور عمومی نمیتوان قضاوت کرد بطور مثال در افغانستان ادارات متعدد بین المللی و شرکت های خصوصی وجود دارد که دارای سستم های مدرن و پرسونل خیلی حرفه ای میباشد، و امکان کم وجود دارد تا افراد صرف توسط واسطه و پول در ادارت مذکور شارت لست شود. درین زمینه دلایل مهمی دیگر وجود دارد که در ادامه این مقاله ارایه خواهد شد.

   سی وی پروفیشنل

    

   سی وی پروفشنلبسیاری از کارجویان فکر میکنند که باخبری از اعلانات کاریابی ، واجد بودن شرایط بست ها و  ارسال نمودن سی وی به طور مداوم به بست های مختلف میتواند آنها را شارت لست نماید. با توجه به اینکه 3 نکته مذکور، برای شارت لست شدن شما حتمی بوده ولی در برگیرنده تمام پروسه نمیباشد. با درنظرداشت مصروفیات و ازدیاد حجم کار ، مسوولین استخدام نمیتواند زمانی بیش از حدی را در پروسه بررسی سی وی های دریافت شده ،صرف کنند. ازینکه پروسه مذکور زمانگیر است، عموما مدیران استخدام در ظرف 10 الی 20  ثانیه سی وی یک کارجو را بررسی مینماید  درین رابطه پرسش های ذیل را ملاحظه نمایید:

   الف-  آیا سی وی شما قابلیت این را دارد تا در ظرف 10 الی 20 ثانیه مسوول استخدام را تحت تاثیر مثبت قرار دهد؟

   ب-  آیا سی وی شما به شکل حرفه ای درست گردیده است؟

   ج- آیا سی وی شما اپدیت و دارای موادی مورد نیاز بست مربوطه ای که شما برایش سی وی ارسال مینمایید،  میباشد یا خیر؟

   د- آیا سی وی شما عاری از اشتباهات املایی  و انشایی میباشد یا خیر؟

   جواب پرسشهای فوق الذکر نقش مهمی را در رابطه به شارت لست نشدن شما بازی میکند و یکی از دلایل عمده درین زمینه،  عدم موجودیت سی وی پروفشنل میباشد.

   سی وی شما بازاریابی شخصی شماست

   طوریکه در نکته فوق تذکر یافته است جهت شارت لست شدن ، سی وی پروفشنل نقش عمده را بازی میکند و سی وی شما منحیث اعلان بازاریابی شخصی شماست که آنرا بسیار به دقت درست نموده در اختیار مسوولین استخدام میگذارید که به الفاظ دیگر آنها منحیث مشتریان شما محسوب میگردد چون شما استعداد و مهارت های تان را به شکل خدمات به آنها معرفی مینمایید.

    حالا سوال درین جاست که شما چطور خود را تحت بازاریابی موثر قرار میدهید. آیا شما استعدادهای تان را بطور پروفیشنل و جالب به اعلان گذاشته اید و یا طی یک سی وی عادی تحریر نموده اید.  در مورد بازاریابی مشهور است که مصرف نه بل منحیث سرمایه محسوب میشود. شما تا چه حدی در ترتیب نمودن سی وی و کاور لیتر تان زمان و پول صرف نموده اید؟ جواب اکثریت شما “بسیار کم” خواهد بود چون تعدادی ذیادی از کارجویان در افغانستان از فارمت های عادی سی وی استفاده میکنند که آن نمیتواند توجه آمر استخدام یا مدیر منابع بشری را جلب نماید. کار جویان درین رابطه سی وی های که از انترنیت دانلود مینیمایند ، یا سی وی های دوستان خویش را دریافت نموده، درآن تغییرات بسیار عادی را وارد نموده ، برای خویش درست میکنند که این یعنی عدم توجه به متحویات سی وی باعث میشود تا آنها شارت لست نگردند.

   کاور لیتر

   بسیاری از استخدام کنندگان ، کاندیدان را مکلف میسازند تا جهت شارت لست شدن ، با سی وسی کاور لیتر را نیز ارسال نمایند. کاور لیتر بطور خلاصه سی وی شما بیانگر مهارت ها و تجارب مربوط به وظیفه اعلان شده  بوده و دلایل شما را که چرا باید شما را شارت لست نمایند، بطور خلص بیان میدارد. کاور لیتر ، اگر بطور حرفه ای نگاشته شده باشد، مسوول استخدام را مجبور به این میسازد تا سی وی شما را مورد توجه قرار داده ، شما را شارت لست نماید.

   بعضی از استخدام کنندگان کاور لیتر را تقاضا نمی نماید و صرف بر ارسال سی وی تاکید میدارند که در آن صورت نامه ای ایمیلی شما که توسط آن شما سی وی خویش را ارسال مینمایید، منحیث کاور لیتر پنداشته میشود. ازینرو ، باید دقت شود زمانی که سی وی تانرا ارسال مینمایید ، قبل از ارسال نمودن آن محتویات لایحه وظایف وظیفه اعلان شده را مطالعه نموده بادرنظرداشت شرایط آن کاور لیتر یا متن ایمیل را نگاشته ، ارسال نمایید. چون یکی از دلایل شارت لست نشدن ، عدم موجودیت کاور لیتر پروفشنل میباشد.

   واجدین شرایط

   یکی از دلایل دیگر در ارتباط با موضوع ، غیر واجد شرایط بودن افراد میباشد. بعضی اوقات افراد جویای کار بجای اینکه به بست های که با مشخصات آنها ربط میداشته باشد، سی وی ارسال نمایند، وقت خویش را در ارسال نمودن سی وی به بستهای که هیچ به تجارب و یا تحصیلات شان ارتباط ندارد، ضایع مینمایند که در آن صورت واضح است شانس شارت لست شدن شان به هیچ مساوی میباشد.

   بعضی افراد صرف بر مطالعهعنوان وظیفه تکیه نموده ، بخش مسوولیت های وظیفوی، مهارت ها ، تجارب و تحصیلات لازم اعلان کاریابی را هیچ مورد توجه قرار نمیدهد و بجای اینکه آنرا دقیقا مطالعه نمایند، سی وی خویش را به پوزیشن اعلان شده ارسال مکنند. هدف چنین افراد صرف ارسال نمودن سی وی میباشد نه اینکه شارت لست و صاحب وظیفه شود.

   فورم های درخواستی ادارات

   جهت ثبت نام به بست های بعضی از ادارات بشمول ادارات بین المللی ، ادارات مذکور کارجویان را مکلف میسازد تا بر علاوه سی وی و کاور لتر ، فورم درخواستی مشخص را که از طرف ادارات متذکره در اختیار کارجویان گذاشته میشود ، نیز ارسال نمایند. فورم های مذکور دربرگیرنده تمامی معلومات ضروری در ارتباط با وظیفه و کاندید میباشد که اگر بگونه درست و مکمل خانه پری نه شود ، منجر به عدم شارت لست شدن کارجو میشود. مثلا یکی از فورم های مذکور فورمه ثبت نام به بست های مربوط ادارات ایالات متحده امریکا میباشد که به نام فورم DS-174 یاد میشود.

   شرایط ارسال سی وی

   آنطوریکه فوقاً ذکر گردید بعضی اوقات هدف کارجو صرف ارسال سی وی به بست های اعلان شده میباشد و  بدون اینکه تمام محتویات لایحه وظایف اعلان شده را مطالعه نماید، سی وی خویش را به ایمیل کارفرما و یا مسوول استخدام ارسال مینماید.

   در بخش آخر اعلان وظیفه، بخش بنام How to Apply یا چطور ثبت نام نماییم، موجود میباشد که در آن روش ارسال سی وی و جزییات ارسال آن نگاشته میباشد. بعضی از استخدام کنندگان ، کارجویان را مکلف میسازد تا در حین ارسال سی وی ، در Subject یا موضوع ایمیل ، ریفرنس نمبر (شماره مرجع) و یا نام پوزیشن اعلان شده را بنگارند.

   ریفرنس نمبر و یا شماره مرجع جهت تفکیک بستهای مختلف که از طرف یک اداره به اعلان گذاشته میشود، استفاده میگردد و منحیث یک کود خاص جهت شناسای سی وی های ارسال شده به بست مشخص ، عمل مینماید. ازینکه  به ایمیل آدرس مسوول استخدام سی وی های ذیادی ارسال میشود، در صورت عدم موجودیت ریفرنس نمبر در ایمیلیکه از طرف کارجو فرستاده میشود، برای مدیر مسوول مشکل است تا وی تفکیک کند که شما سی وی خویش را جهت کدام بست ارسال مکنید، و در نتیجه آنها سی وی شما را مورد توجه قرار نمیدهد و این امر منجر به شارت لست نشدن شما میشود. بعضی از استخدام کنندگان تقاضا مینماید تا بجای ریفرنس نمبر ، عنوان وظیفه در Subject  یا موضوع ایمیل نگاشته شود که در آن صورت باید مطابق تقاضای آنها ایمیل فرستاده شود.

   نتیجه گیری

   بادرنظرداشت نکات فوق الذکر به این نتیجه میرسیم که فاکتورهای مختلف میتواند باعث شارت لست نشدن افراد جویای کار شود. ازینرو نیاز است تا کارجویان نکات متذکره را مورد توجه بیشتر قرار داده در زمینه اصلاح آن اقدام نمایند.

   در رابطه به ترتیب سی وی پروفشنل مقاله ذیل را مطالعه نموده از ان استفاده نمایید:

   ترتیب سی وی پروفشنل و نقش آن در استخدام اشخاص

   در صورتیکه با تعدادی از مشکلات فوق مواجه باشید، میتوانید در زمنیه حل آن اقدام کنید. نکاتی را که قادر به اصلاح آن استید ، در مورد آن از طرف خویش اقدام نمایید و نکات را که به باور شما نمیتوانید به آن از طریق خود رسیدگی کنید، با دوستان تان مطرح نمایید و یا با ما شریک سازید. وب سایت jobless.af جهت گماشتن افراد جویای کار فعالیت دارد و تا حد امکان کوشش دارد که مشکلات کارجویان را مطرح ، اصلاح و حل نماید تا باشد مطابق هدف این وب سایت در زمینه گماشتن افغانستان سهم خویش را ایفا نموده مصدر خدمت به وطن عزیز شود.

    در صورتیکه سی وی و یا کاور لیتر پروفشنل نداشته باشید، میتوانید از خدمات ما استفاده نمایید. جهت خدمات جابلس ، به ایمیل آدرس jobs@jobless.af موضوع خویش را نگاشته مشکل تان را حل و فصل نمایید.

   با درنظرداشت مشکلات کار جویان که از طریق صفحه فیس بوک  ما توسط پیام ها با ما مطرح گردیده است، وب سایت jobless.af برنامه نشر مقالات مختلفی را در ارتباط به چالشهای بیکاری روی دست گرفته است و قرار است انشا الله در آینده نزدیک از وبسایت هذا به نشر برسد.

   جهت مطالعه مقالات مختلف در رابطه به کاریابی ، به بخش blog مراجعه نمایید.

   در صورتیکه به نظر شما دلایل بیشتر وجود دارد که میتواند باعث شارت لست نشدن افراد گردد، و یا پیشنهادات و نظریات مفید داشته باشید، لطفا آنرا ذیلا طی کامنت مطرح نموده در رابطه به جستجوی راه حل برای مشکلات کارجویان سهم بگیرید.

Related Blogs

 • Nov 9, 2017
  خانه پری فورم درخواستی…

  جهت ثبت نام به بست های بعضی از ادارات بین المللی ، ادارات مذکور کارجویان را مکلف میسازد تا بر علاوه سی وی و کاور..

  17 Read More
 • Oct 18, 2017
  6 Reasons Job-Seekers Don’t…

  Most of the job-seekers put it so that even though they possess great skills, proven experience and educational qualification and apply to different vacant positions..

  7 Read More
 • Sep 29, 2017
  د نه شارټ لسټ…

  د نه شارټ لسټ کیدلو 6 لاملونه اکثره هغه کسان چې د کار په لټه کې دي ، دا شکایت لري برسېره پر دې چې..

  4 Read More
 • Jul 23, 2017
  ترتیب کاور لتر و…

    آنطوریکه در مقاله قبلی ما "" تذکر یافت یکی از علت های عدم شارت لست شدن اشخاص نداشتن کاور لتر  حرفه ای میباشد. کاور..

  0 Read More
 • Jun 15, 2017
  فورمه شمولیت کادر علمی…

  فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها فورمه شمولیت کادر علمی پوهنتون ها که بنام "فورمه درخواستی شمولیت کادر علمی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی"..

  1 Read More
 • Jun 14, 2017
  Afghan Ministries and other…

  The websites related to the Government of Afghanistan such as Office of the President and the various Afghan ministries contains content in three languages; Pashto..

  0 Read More
 • Jun 12, 2017
  ترتیب سی وی پروفشنل…

  ترتیب سی وی (خلص سوانح) پروفشنل و نقش آن در استخدام اشخاص در ارتباط با موضوع دلایل شارت لست نشدن که طی 6 نکات در..

  4 Read More
 • Jun 12, 2017
  فارمت سی وی و…

  سی وی یا خلص سوانح ، یک سندیست که تاریخچه تحصیلی و حرفه ای شما را بطور ساده و آسان بیان میدارد. جهت ثبت نام..

  1 Read More
 • May 4, 2017
  NTA Salary Scale Guidelines…

  In order to harmonize salary structures, a number of pay scales were implemented in Afghan ministries based on their agreement with donors which had resulted..

  0 Read More
 • Apr 29, 2017
  Job Interview Tips

  When you have successfully mastered cover letters, resumes, and job applications and are receiving requests for interviews, it’s time to understand how to succeed in..

  0 Read More
3 Comments
  • mohammad aslam mowlanyar
   Sep 24, 2017 20:12 pm

   So i am so happay that u mantion about this job i am galat about this job

  • Aimal Ashrati
   Oct 08, 2017 13:14 pm

   Really factors pointed out,

   the current government system it self is a mass miss of attracting professional and real technical staff for the required org or governmental agencies,
   If you pool and dig out the data for the education and professionals applying for any job, surely you will observe 50-90% of the applicants with high competent and at least 2-4 years pf work experiences and qualifications, but still non have chance to grab the post applied for. The reasons are cleared in the above topic.

   further, ofcours skills and professionalism is the key factor getting a new job, but the clarity in processing of application and recruitment is most important to be taken under considerations.

   As observed nepotism, political interference is getting stronger not only at the governmental agencies as well as with the NGOs.

   Much work needed to eliminate the same,its our the ( youth) responsibility to work hard to root cut the current stations and serve the people.

   Regards
   A.Ashrati

   • admin
    Oct 11, 2017 18:18 pm

    Thank you for your input. Much appreciated.

Leave us a comment

logged inYou must be to post a comment.